Några av de vanligaste kemiska ämnena i vår miljö i EU:s länder är luftföroreningar som förekommer utomhus och inomhus, inklusive alla former av asbest, bensen, avgaser från dieselmotorer och polycykliska aromatiska kolväten. Här ingår också vatten- och livsmedelsföroreningar såsom arsenik och oorganiska arsenikföreningar och långlivade organiska föroreningar såsom dioxiner. Luftförorening har nyligen klassificerats av internationella centret för cancerforskning (IARC) som en blandning av flera olika föroreningar som kan orsaka cancer.

Det finns ett antal cancertyper där det finns tillräckliga bevis för att de orsakas av kemiska ämnen i miljön. De vanligaste typerna är lungcancer, cancer i urinblåsan, hudcancer, mesoteliom (cancer i mesotelet, den skyddande vävnad som täcker insidan av kroppens inre håligheter i bröst, buk och runt hjärtat), leukemi och lymfom (Figur 1).

Figur 1: Huvudsakliga cancerdrabbade områden kopplade till kemiska ämnen i miljön.

cancer-sites-environment

Källa: © iStockphoto.com.

Det internationella centret för cancerforskning (IARC) bedömer kontinuerligt olika kemikaliers och andra ämnens potential att orsaka cancer hos människor. Sådana bedömningar, som genomförs av IARC eller andra internationella eller nationella myndigheter, är vanligtvis det första steget i det cancerförebyggande arbetet och ger beslutsfattare möjlighet att införa åtgärder för att minska eller eliminera människors exponering för kända, eller ibland även misstänkta, cancerframkallande ämnen.

Andra viktiga källor till exponering i miljön är passiv rökning, radon och ultraviolett strålning (UV-strålning) från solen.