12 SÄTT ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT DRABBAS AV CANCER

Passiv rökning

icon-second-hand-smokeGör ditt hem rökfritt. Arbeta för att göra din arbetsplats rökfri.

Passiv rökning på arbetet och hemma ökar risken för sjukdomar som kan undvikas, inklusive cancer. Figur 1 visar en översikt över skadliga hälsoeffekter som orsakas av tobaksanvändning och passiv rökning.

Bostaden kan vara en plats där man ofta utsätts för passiv rökning. Det finns skillnader inom Europa med avseende på i vilken utsträckning man har infört rökförbud i bostäderna, och andelen rökfria hem varierar mellan 31 % och mer än 90 % i olika länder. Ett ökat skydd mot passiv rökning bör eftersträvas och kan uppnås genom att rökare och icke-rökare förbjuder rökning i sina hem och sina bilar.

I de länder i Europa där rökning på arbetsplatsen fortfarande är tillåtet är det bästa alternativet för att se till att alla arbetande medborgare helt skyddas mot passiv rökning i samma utsträckning att anta omfattande rökpolicyer, enligt artikel 8 i Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll (FCTC). Europeiska kommissionens och rådets rekommendation av den 30 november 2009 om rökfria miljöer, baserad på artikel 8 i WHO-FCTC, uppmanar medlemsstaterna att säkerställa rökfria miljöer på arbetsplatser inomhus, offentliga inomhusmiljöer och allmänna transportmedel. Omfattningen och nivån när det gäller genomförandet av förbuden varierar mellan länderna.

Figur 1: Hälsomässiga konsekvenser kopplade till tobaksanvändning och passiv rökning.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Källa: Anpassat från The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014, med tillstånd från U.S. Department of Health and Human Services.