BeskrivningOmständigheter vid exponeringTumördrabbade områden (eller typer) för vilka det finns tillräckliga bevis för att cancer orsakas hos människor

Arsenik kallas ofta för en metalloid eller halvmetall. Arsenik, både naturlig arsenik och artificiell sådan, transporteras huvudsakligen i miljön via vatten.
Arsenik och arsenikföreningar har tillverkats och använts kommersiellt under århundraden.

Den huvudsakliga exponeringsvägen för arsenik är genom intag av mat eller vatten som förorenats med exempelvis bekämpningsmedel, växtbekämpningsmedel eller insektsbekämpningsmedel.
Arsenikexponering orsakar också cancer genom inandning.

  • Lungor
  • Hud
  • Urinblåsa