BeskrivningOmständigheter vid exponeringTumördrabbade områden (eller typer) för vilka det finns tillräckliga bevis för att cancer orsakas hos människor

Bensen är en klar, färglös, flyktig och lättantändlig vätska.
De vanligaste källorna till bensen i atmosfären är syntetiska.

De främsta källorna till exponering för bensen, för allmänheten, är

  • luft som förorenas med bensen (d.v.s. i områden med tung trafik, kring bensinstationer eller från industrikällor),
  • omgivningsluft som innehåller tobaksrök,
  • förorenat vatten eller förorenad mat.

Exponering för bensen i bostaden kan också bero på läckage från underjordiska lagringstankar för bensin.

  • Akut myeloisk leukemi
  • Akut icke-lymfatisk leukemi