I allmänhet, ja. Omfattande åtgärder har införts i EU för att kontrollera cancerframkallande ämnen i miljön. Exempelvis har dioxinnivåerna sjunkit kraftigt i miljön, även i livsmedel och därmed också i människor. Användningen av alla former av asbest har förbjudits i EU:s medlemsstater (direktiv 1999/77/EG förbjuder alla typer av användning av asbest från den 1 januari 2005 och direktiv 2003/18/EG förbjuder utvinning av asbest och tillverkning och bearbetning av asbestprodukter).

All exponering kontrolleras dock inte optimalt i de olika EU-länderna. Luftföroreningsnivåerna i större europeiska städer är mycket lägre idag än under 1960- och 1970-talet, men striktare skyddsgränser övervägs kontinuerligt. Nya tekniker utvecklas, exempelvis konstruerade nanopartiklar, men även om användningen av nya teknologier regleras baserat på tillgänglig kunskap återstår att studera deras riskprofil med avseende på cancer. Nya samhällsförhållanden kan också påverka exponering som tidigare varit bättre kontrollerad. Dessutom kan nya vetenskapliga belägg visa att exponering som tidigare ansetts vara säker skulle kunna orsaka cancer. Många kontrollåtgärder och bestämmelser har införts men vi måste hela tiden se över och anpassa beläggen och rekommendationerna. Dessutom måste efterlevnaden av bestämmelserna övervakas kontinuerligt. Exempelvis är exponering för asbest vid sanering, rivning och underhållsverksamheter fortfarande ett problem i vissa länder.