I Europeiska kodexen mot cancer anges åtgärder du kan vidta för att minska risken att drabbas av cancer. Ju fler rekommendationer du följer, desto lägre blir risken att du utvecklar cancer.

Alla människor har dock inte samma möjligheter att minska sina risker. Vår livsstil beror också på våra sociala och ekonomiska omständigheter. Dessa omständigheter beror delvis på politiska, kulturella och miljömässiga faktorer som är utom vår personliga kontroll.

Cancerförebyggande arbete fungerar bäst när myndigheterna, genom politiska initiativ och åtgärder, förenklar hälsosamma val och skyddar medborgarna från cancerframkallande ämnen.

Fler insatser behövs t.ex. för att göra det svårare att köpa och nyttja tobak, och lättare att vara fysiskt aktiv och ha sunda kostvanor. Strängare och fler tvingande regleringar krävs för att ytterligare minska luftföroreningarna.

Enskilda individer, hälsorådgivare och organisationer och grupper som arbetar mot cancer bör tillsammans uppmuntra och stödja politiska åtgärder som underlättar sunda val och skapar miljöer som hjälper oss att undvika cancer och leva ett hälsosamt liv, till en hög ålder.