12 SÄTT ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT DRABBAS AV CANCER

Föroreningar

icon-pollutantSkydda dig mot cancerframkallande ämnen på din arbetsplats genom att följa hälso-och säkerhetsföreskrifterna.

Det finns flera tusen syntetiska eller naturliga ämnen i vår miljö, inklusive på vår arbetsplats, och några av dem kan potentiellt orsaka cancer. Många av de här ämnena är kemikalier.

För att minska exponeringen för cancerframkallande ämnen krävs en kombination av åtgärder och strategier från myndigheternas sida för att skydda medborgarna mot skadliga ämnen, samt att enskilda personer vidtar åtgärder och tar ansvar för att följa de råd som ges. Kontrollen av cancerframkallande kemiska ämnen, på arbetsplatsen, i bostaden eller i den gemensamma miljön, kräver båda typer av åtgärder. Myndigheterna måste utarbeta politiska initiativ och införa bestämmelser (t.ex. skyddande gränser, säkerhetszoner och förbud mot kemiska ämnen) samt övervaka efterlevnaden av dessa bestämmelser. Tillverkare och andra industrier måste anpassa sina processer för att följa bestämmelserna och arbetsgivare måste tillhandahålla skyddsåtgärder (t.ex. skyddsutrustning) för sina anställda. EU-direktivet 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet kräver till exempel att arbetsgivaren regelbundet ska bedöma och hantera risken för att utsättas för cancerframkallande ämnen, med avsikt att förebygga att de anställda exponeras. Arbetsgivaren ska också på begäran göra information om antalet exponerade anställda, förebyggande åtgärder m.m. tillgänglig för behörig myndighet. Dessutom ska arbetsgivaren informera de anställda vid onormala exponeringar.

Även enskilda personer kan bidra till en mer hälsosam miljö, till exempel genom att använda bilen mindre och därmed bidra till minskade luftföroreningar. En grundläggande rekommendation till enskilda personer för att förebygga cancer är att följa hälso- och säkerhetsföreskrifterna på arbetsplatsen.

Andra viktiga punkter är följande: i) Cancerformer med ursprung i arbetet kan förebyggas, vilket understryker att skyddet för de anställda är viktigt och måste stödjas och efterfrågas av personalen; ii) många bestämmelser som har minskat exponeringen för många cancerframkallande ämnen har införts, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar.