BeskrivningOmständigheter vid exponeringTumördrabbade områden (eller typer) för vilka det finns tillräckliga bevis för att cancer orsakas hos människor

Dioxiner och dioxinlika föreningar är ämnen som är kända som långlivade organiska föroreningar eftersom de är organiska föreningar som är motståndskraftiga mot nedbrytning i miljön.
Dioxiner, t.ex. dioxin (2,3,7,8-TCDD), och dioxinlika föreningar såsom polyklorerade bifenyler, är oavsiktliga biprodukter som bildas vid ett flertal industriella processer.

Människor exponeras för dioxiner och dioxinliknande föreningar genom att äta kött, mjölk, ägg, fisk och relaterade produkter eftersom ämnena finns i miljön och ackumuleras i animaliskt fett.
Tillverkningen och användningen av vissa växtbekämpningsmedel var tidigare vanliga källor till dioxinutsläpp i miljön.

Begränsningarna i fråga om tillverkningen av en mängd av dessa föreningar har gjort att deras bidrag till miljöföroreningarna har minskat väsentligt, men de fortsätter att släppas ut i miljön genom förbränningsprocesser (t.ex. av avfall).
Produkter med polyklorerade bifenyler användes förr ofta i kondensatorer och transformatorer samt i vissa byggmaterial. Dagens exponering kommer från rivning, felaktig funktion eller okontrollerad återvinning av strukturer och utrustning som förorenats av polyklorerade bifenyler.

Alla cancerformer kombinerade (för dioxin (2,3,7,8-TCDD))