Om kodexen

Europeiska kodexen mot cancer är ett initiativ av Europeiska kommissionen som syftar till att informera allmänheten om åtgärder de kan vidta för att minska risken att de själva eller deras familjer drabbas av cancer. Den aktuella fjärde upplagan består av tolv rekommendationer som de flesta kan följa utan att det krävs några speciella färdigheter eller kunskaper. Ju fler rekommendationer man följer, desto lägre är risken att drabbas av cancer. Det uppskattas att nästan hälften av alla dödsfall som orsakas av cancer i Europa skulle kunna undvikas om alla följde rekommendationerna.

Den fjärde versionen av kodexen finns tillgänglig på denna webbplats, tillsammans med Frågor och Svar som ger ytterligare information om rekommendationerna och närliggande aspekter av cancerförebyggande arbete. Här förklaras de cancerrisker som tas upp i rekommendationerna och mer information ges om hur människor kan skydda sig själva och sina familjer.

Den första versionen av kodexen presenterades 1987. Den fjärde upplagan utarbetades under 2012–2013 av cancerspecialister, forskare och andra experter från hela EU i ett projekt som samordnas av Internationella centret för cancerforskning, med ekonomiskt stöd från EU:s folkhälsoprogram. Vid utarbetandet av rekommendationerna tog experterna hänsyn till de senaste tillgängliga vetenskapliga rönen. Alla experter som bidragit till den fjärde upplagan uppmanades att arbeta självständigt, endast stödja sig på sina sakkunskaper och inte påverkas av andra organisationer eller institutioner. Experterna ombads också intyga att de inte har några potentiella egenintressen kopplade till ämnet i fråga.

Experterna deltog under en tvåårsperiod i arbetsgrupper där relevant information samlades in och granskades i ett tvärvetenskapligt samarbete. En grupp epidemiologer med erfarenhet av systematisk granskning av vetenskaplig litteratur gav arbetsgrupperna vetenskapligt och tekniskt stöd i arbetet med att identifiera och analysera informationen. I vetenskapliga artiklar, som skrivits av arbetsgrupperna, förklaras bakgrunden till rekommendationerna i kodexen och de uppgifter som de baseras på.

Rekommendationerna riktar sig till den breda allmänheten och formulerades med detta i åtanke av arbetsgrupperna i samarbete med experter på kommunikation och beteendevetenskaplig forskning och projektets två huvudforskare. En vetenskaplig kommitté med erfarna forskare och ledande gestalter inom cancerförebyggande arbete i Europa utförde en övergripande, oberoende vetenskaplig översyn och gav det slutliga godkännandet av rekommendationerna. De två huvudforskarna ledde gemensamt projektets vetenskapliga sekretariat vid Internationella centret för cancerforskning.

The September issue of the European Journal of Cancer features an interview of European Code Against Cancer IARC project leaders Drs Lawrence von Karsa and Joachim Schüz. Watch video

Organising Committees