Ja. Under vissa arbetsförhållanden, eller under en persons arbetsliv, kan man exponeras för flera arbetsrelaterade cancerframkallande ämnen, samtidigt eller i följd. Exempel på typiska kombinationer: radon eller arsenik och kristallin kvarts, asbest och polycykliska aromatiska kolväten, eller krom- och nickelföreningar.

Rökning ökar ofta väsentligen risken med anknytning till med arbetsrelaterade cancerframkallande ämnen. Exempelvis är risken för att drabbas av lungcancer för personer som arbetar med asbest mycket högre hos dem som också röker, och rökning är en starkare riskfaktor för de här personerna än asbest.