12 SÄTT ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT DRABBAS AV CANCER

Tobak

icon-tobacco Rök inte. Använd inte någon form av tobak.

Tobak är den vanligaste orsaken i världen bakom sjukdomar och dödsfall som kan förhindras.

Tobak är den främsta orsaken till cancer. Rökning är den mest skadliga formen av tobaksanvändning och är ansvarig för merparten av alla tobaksrelaterade sjukdomar. Cigarettrökning dödar mer än hälften av alla personer som röker under en längre tid.

Varje år orsakar tobak omkring 6 miljoner dödsfall och dessutom ekonomiska skador motsvarande mer än en halv biljon US-dollar (drygt 4 biljoner svenska kronor). Om Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll (FCTC) inte genomförs snarast kommer tobak att ha dödat så många som 1 miljard människor under det här århundradet. I Europa anger det nyligen reviderade tobaksdirektivet (2014/40/EU) de regler som styr produktion, presentation och försäljning av tobak och relaterade produkter. Reglerna är avsedda att harmonisera skillnader mellan olika länder i frågor som rör tobakskontroll, och följaktligen att skydda befolkningens hälsa på ett bättre sätt.

Figur 1 visar en översikt över skadliga hälsoeffekter som orsakas av tobak.

Figur 1: Hälsomässiga konsekvenser kopplade till tobaksanvändning och passiv rökning.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Källa: Anpassat från The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014, med tillstånd från U.S. Department of Health and Human Services.