Det bästa förhållningssättet är att hålla sig informerad genom att konsultera tillförlitliga informationskällor, till exempel berörd hälsomyndighet.

Det finns tusentals kemikalier som vi kan komma att exponeras för under vår livstid och några av dem kan öka risken för att utveckla cancer. Bland EU-medborgarna sker endast viss exponering på en nivå som ger upphov till faktisk oro.

Hur kan någon av oss veta vilken exponering som vi bör oroa oss för? Exempelvis har det funnits oro kring exponeringen för ftalater, som finns i plastprodukter. Den här frågan har fått mycket uppmärksamhet i massmedia, men exponering för ftalater har inte identifierats som en orsak till cancer enligt bedömningar som utförts inom IARC:s (internationella centret för cancerforskning) monografiprogram. Det finns också förfaranden inom EU där man utvärderar kemikalier eller andra ämnen, identifierar dem som orsakar eller kan orsaka cancer hos människor och reglerar exponeringsnivåerna. För att fastställa att ett ämne orsakar cancer måste alla vetenskapliga bevis utvärderas av experter och i direkta studier. EU har inlett omfattande initiativ för att skydda människors hälsa och miljön från ämnen som identifierats som potentiella orsaker till cancer.