BeskrivningOmständigheter vid exponeringTumördrabbade områden (eller typer) för vilka det finns tillräckliga bevis för att cancer orsakas hos människor

Avgaser från dieselmotorer är en komplex blandning av både gasformiga och partikelbaserade komponenter som innehåller cancerframkallande ämnen, däribland polycykliska aromatiska kolväten, bensen, 1,3-butadien, formaldehyd, etylenoxid och metaller.

Sammansättningen och mängden med avseende på utsläppen från en motor beror huvudsakligen på motorns typ och skick, bränslesammansättning och tillsatser, driftsförhållanden och utsläppsbegränsande anordningar.

Den huvudsakliga källan till exponering är avgaser från dieselmotorer i bilar, lastbilar, lok och andra motordrivna maskiner.

  • Lungor