Det bästa förhållningssättet är att hålla sig informerad genom att konsultera tillförlitliga informationskällor, till exempel lokala hälsomyndigheter.

Under vissa omständigheter kan exponeringen för olika ämnen, exempelvis luftföroreningar, öka i närheten av industriområden (t.ex. förbränningsanläggningar, upplagsplatser för avfall eller bearbetningsanläggningar) och kan ibland överskrida de godtagbara nivåerna. Dessutom uppstår det ofta oro när media rapporterar om fynd av potentiellt giftiga kemikalier i vatten, mat, mark eller luft, samt isolerade höga förekomster av cancer (s.k. cancer clusters). Det har dock uppstått mycket få situationer i EU under de senaste åren där exponering för giftiga kemikalier kopplats till en motsvarande ökning i förekomsten av cancer. I alla händelser bör ordentliga ansträngningar göras för att minimera och kontrollera allmänhetens exponering för förorenade platser.

Mängden luftföroreningar kan också vara hög i områden med mycket trafik. För att minska exponeringen för luftföroreningar krävs gemensamma åtgärder från samhälle och myndigheter. Bestämmelser måste fastställas, genomföras och övervakas av myndigheterna och alternativ till privatbilskörning måste tillhandahållas, men varje enskild person kan bidra till att minska trafiken genom att använda kollektivtrafik, bilpooler eller cykel.