За редица професии и специфични химически вещества, срещани на работното място, е доказано, че увеличават риска от определени ракови заболявания. По-долу са посочени някои от най-важните канцерогенни вещества на работното място:

В таблица 1 са показани професии, при които са установени по-високи прояви на рак. Специфичните химически вещества, причиняващи рак, са известни за някои от тези професии, докато за други специфичните вещества не са ясно определени.

Таблица 1: Причиняващи рак професионални дейности

Професия или индустрия

Туморни зони (или видове), за които има достатъчно доказателства за канцерогенност при хората.

Производство на алуминий

Бели дробове, пикочен мехур

Производство на аурамин

Пикочен мехур

Газификация на въглища

Бели дробове

Дестилация на каменовъглен катран

Кожа

Производство на кокс

Бели дробове

Добив на хематит в мини (под земята)

Бели дробове

Отливане на желязо и стомана

Бели дробове

Производство на изопропилов алкохол

Носна кухина и околоносните синуси

Производство на магента

Пикочен мехур

Боядисване

Бели дробове, мезотелиом, пикочен мехур

Производство на гума

Левкемия, лимфом, бели дробове, стомах, пикочен мехур

Източник: Препечатано от Cogliano VJ, Baan R, Straif K et al. (2011). Preventable exposures associated with human cancers. J Natl Cancer Inst, 103:1827–1829, by permission of Oxford University Press. [Cogliano VJ, Baan R, Straif K и др. Предотвратими експозиции, свързвани с рака при хората, 2011 г.]. J Natl Cancer Inst, 103:1827-1829, със съгласието на Oxford University Press.

Експозициите на работното място обикновено са комплексни, като съществува експозиция на химикали като самостоятелни вещества, като смеси или в съчетание с други свързани с работата експозиции или други кaнцерогенни вещества, например пушенето или пиенето на алкохол. Поради това е възможно редица работници да са потенциално експонирани на няколко вещества, като те могат да засегнат множество ракови зони. Канцерогенните вещества на работното място причиняват предимно рак на белите дробове и често пъти и мезотелиома (рак на клетките на мезотелиума, защитната лигавица, която обгражда гръдния кош, корема и пространството около сърцето), както и рак на кожата, рак на пикочния мехур и рак на хранопровода (фигура 2).

Фигура 2: Ракови зони, свързани с химически вещества, срещани на работното място.

cancer-sites-workplace

Източник: © iStockphoto.com.

Възможно е работниците, които работят на открито, включително строителните работници и селскостопанските работници, спасителите или градинарите да излагат кожата си на повишен риск от увреждане от UV лъчение.

Други свързани с работата експозиции включват вторичен тютюнев дим и радон.