Описание

Свързани с експозицията обстоятелства и свързани професии

Ароматните амини са тип химикали, открити главно в производството на багрила и пигменти за оцветяване на текстил, кожа и хартия, както и в каучуковата промишленост.

Най-важните ароматни амини наред с другите са бензидин, 4-аминобифенил, 2-нафтиламин и орто-толуидин.

Работниците могат да са експонирани на ароматни амини при производството на багрила, пигменти и каучукови химикали. Два промишлени процеса (производство на аурамин и магента) са допълнителни източници на експониране на ароматни амини. Професионалната експозиция настъпва главно чрез контакт с кожата.

В Европейският съюз (Регламент (ЕО) № 1907/2006) са забранени общо 22 ароматни амина, които се освобождават от багрилата, често използвани в процесите на оцветяване на текстилни материали и кожа. За експонираните в миналото работници все още може да е налице повишен риск от рак.