Описание

Свързани с експозицията обстоятелства и свързани професии

Минерални масла (масла на основата на смазка и производни на тях продукти) се произвеждат в големи количества и се съдържат в широка гама продукти, които се използват основно за смазочни цели. Съставът на тези масла се различава в зависимост от източника на суровия петрол, процесът на рафиниране и наличието на добавки.

Експозицията на  минерални масла може да настъпи при редица професии, като например:

  • в производството;
  • използват се като смазочни материали от металурзи, машинисти, инженери;
  • в печатарската индустрия (приготвяне на мастило);
  • в козметиката, в медицинските и фармацевтичните препарати.

Степента на експозиция на човека на тези продукти се различава значително: в случай на смазочно-охладителни масла, ако не се предприемат адекватни действия, може да е налице значителен контакт с кожата и вдишване.