Относно кодекса

Европейският кодекс за борба с рака е инициатива на Европейската комисия за информиране на хората за действията, които те могат да предприемат за себе си или за своите семейства с цел да намалят риска от рак. Настоящото четвърто издание се състои от дванадесет препоръки, които повечето хора могат да спазват, без да са необходими специални умения или консултации. Колкото повече от препоръките спазват хората, толкова по-нисък ще е рискът от рак за тях. Според направени оценки почти половината смъртните случаи вследствие на ракови заболявания в Европа е могло да бъдат предотвратени, ако всички са следвали тези препоръки.

Четвъртото издание на кодекса е публикувано на този уебсайт заедно с Въпроси и отговори, където се предлага допълнителна информация за всяка препоръка и свързания с нея аспект от превенцията на рака. Там се обяснява какъв е рискът от рак, разглеждан във всяка от препоръките, и се дава повече информация за това как хората могат да защитават себе си и семействата си.

Първото издание на кодекса бе публикувано през 1987 г. Четвъртото издание беше изготвено през 2012–2013 г. от специалисти в областта на раковите заболявания, учени и други експерти от целия Европейски съюз по проект, координиран от Международната агенция за научни изследвания на рака, с финансовата подкрепа на Здравната програма на ЕС. При изготвянето на препоръките експертите взеха под внимание най-новите налични научни данни. От всички експерти, които са работили по четвъртото издание, бе поискано да работят независимо и да се водят единствено от своето експертно мнение, а не от позицията на дадена организация или институция. От експертите бе поискано също така да декларират всички действителни или евентуални интереси, свързани с предмета на изследванията.

В продължение на две години експертите даваха своя принос към работата по една мултидисциплинарна и обща цел, по време на която необходимите доказателства бяха събирани и разглеждани в работни групи. Научно-техническата подкрепа на работните групи при определянето и анализа на необходимите доказателства бе предоставена от група епидемиолози с опит в систематизирания преглед на научната литература. Идеята на препоръките в кодекса и съответната обосновка са обяснени в научните статии, написани от работните групи.

Формулировката на препоръките беше съставена съвместно от работните групи в сътрудничество с експерти по поведенчески изследвания и комуникация и двамата основни изследователи по проекта, като бе взет предвид фактът, че целевата група е широката общественост. Като цяло независимото научно наблюдение на работата и окончателното одобрение на препоръките беше извършено от научния комитет, състоящ се от опитни научни работници и признати водещи специалисти в областта на превенцията на рака в Европа. Научният секретариат на проекта към Международната агенция за научни изследвания на рака беше ръководен съвместно от двамата основни изследователи.

The September issue of the European Journal of Cancer features an interview of European Code Against Cancer IARC project leaders Drs Lawrence von Karsa and Joachim Schüz. Watch video

Organising Committees