Описание

Свързани с експозицията обстоятелства и свързани професии

Полицикличните ароматни въглеводорови (ПАВ) са вещества, образувани по време на непълното изгаряне на органични материали.

Бензо[a]пиренът е най-широко проученият ПАВ.

Промишлености, при които е измерена и докладвана професионалната експозиция на бензо[a]пирен, включват:

  • втечняване на въглища, газификация на въглища, производство на кокс и коксови пещи, дестилация на каменовъглен катран, поставяне на покриви и настилки (с използването на смола от каменовъглен катран);
  • импрегниране на дървен материал/съхранение с креозит;
  • производство на алуминий (най-високи нива на експозиция);
  • производство на въглеродни електроди;
  • почистване на комини;
  • електроцентрали, работещи с изгаряне на въглища.