Европейският кодекс за борба с рака предлага действия, които можете да предприемете за намаляване на риска от развитие на рак. Колкото повече от препоръките можете да следвате, толкова по-нисък ще бъде рискът от развитие на заболяването при вас.

Не всички хора обаче имат равни възможности за намаляване на риска. Начинът на живот се влияе от социалната и икономическата среда, в която хората се раждат и живеят. Тези обстоятелства се дължат отчасти на политически и културни фактори и на заобикалящата ни среда — все неща, които не могат да бъдат контролирани пряко от отделните хора.

Превенцията на рака е най-успешна, когато държавната политика и действия способстват за вземането на решения за по-добро здраве и защитават гражданите от действието на канцерогенни вещества.

Например необходимо е да се въвеждат повече политики, които затрудняват закупуването и използването на тютюневи изделия, но пък улесняват извършването на физическа дейност и здравословия начин на хранене. За по-осезаемото намаляване на замърсяването на въздуха е необходимо прилагането или укрепването на нормативната уредба.

Всички заедно — отделните хора, здравните специалисти, сдруженията за борба с рака и общините, следва да насърчават и подкрепят политики и действия, които да способстват за вземането на решения за по-здравословен начин на живот и за създаването на среда, която да помага на хората да избегнат раковите заболявания и да доживеят до старините си в добро здраве.