Да. Съществува вероятност в професионалното обкръжение или по време на трудовия стаж на дадено лице то да бъде експонирано едновременно или последователно на няколко канцерогенни вещества, срещащи се на работното място. Типични комбинации са: радон или арсен и кристален силициев диоксид; азбест и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ); или хром и никелови съединения.

Често пъти тютюнопушенето увеличава риска, свързан с канцерогенните вещества, срещани на работното място. Например рискът от рак на белите дробове при работниците, използващи азбест, е много по-висок при тези, които пушат, като тютюнопушенето е много по-голям рисков фактор при тези лица, отколкото азбестът.