12 НАЧИНА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ РАК

Замърсители

icon-tobaccoНа работното си място се предпазвайте от канцерогенни вещества, като следвате инструкциите за безопасност.

В околната среда, включително на работното място, могат да бъдат открити хиляди изкуствени или естествени вещества, някои от които притежават потенциала да причиняват рак. Много от тези вещества са химикали.

Намаляването на експозицията на канцерогенни вещества зависи от съвкупност от действия и политики на правителствата за защита на техните граждани от вредни вещества, както и от действията и отговорностите на отделните лица за следване на съветите. Контролът на канцерогенните химически вещества, срещани на работното място, в околната среда като цяло или в домовете, изисква два типа действия. Правителствата трябва да определят политики и да въведат разпоредби (напр. граници на защита, безопасни зони, забрани за химически вещества), както и да следят за спазването на тези разпоредби; производителите или други промишлени отрасли трябва да приспособят процесите си така, че да се придържат към тези разпоредби; а работодателите трябва да осигурят мерки за защита на своите работници (напр. предпазни средства). Така например в европейската Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа, се посочва, че за да предотврати експозицията на работниците, работодателят редовно извършва оценка на и управлява риска от експозиция на канцерогени; предоставя при поискване от страна на компетентните органи информация относно брой на експонираните работници, превантивни мерки и т.н., както и информира работниците при наличието на наднормени експозиции.

Гражданите също могат да допринесат за една по-здравословна околна среда, например като спомагат за намаляването на замърсяването на въздуха посредством по-малко използване на автомобилите си. Препоръката към гражданите относно предотвратяване на рака е, че следването на инструкциите за здравето и безопасността на работното място е от съществено значение.

Други важни моменти са: i) раковите заболявания с професионален характер са предотвратими, което подчертава факта, че защитата на работниците е от съществено значение и трябва да бъде одобрена и изисквана от работната сила; ii) въведени са редица разпоредби, които са намалили експозицията на много от канцерогенните вещества, но все още са възможни подобрения.