Обикновено да, тъй като канцерогенните вещества на работното място са опасности, които могат да се избегнат, и следователно по-успешната форма на превенция е да се избягва употребата или производството на тези вещества на работното място, например чрез използване на алтернативни технологии или вещества. Този вид интервенция често изисква прилагането на регулаторен контрол от страна на органите. Днес всички държави в Европейския съюз имат законодателство за опасните вещества, което налага задължения на работодателите и служителите — това означава, че работникът носи отговорност за спазване на правилата за безопасност по време на работа. В резултат на това е намалена експозицията на множество канцерогенни вещества на работното място.

Така че защо отговорът е само „обикновено да“?

Не само законодателството осигурява защита; трябва да се прилагат защитни мерки и работниците трябва да спазват инструкциите, свързани със здравето и с безопасността. Поради това е необходимо да има постоянен надзор на спазването на насоките за защита. Наблюдението на работното място гарантира, че експозицията на канцерогените вещества чрез вдишване на намиращи се във въздуха вещества или чрез контакт с кожата или поглъщане е сведена до минимум. Съществените мерки (вж. фигура 3), които обикновено се предприемат от хигиениста на работното място, са:

  • да проверява процесите, при които се използват или могат да се отделят веществата;
  • да гарантира, че се спазват оперативните процедури;
  • да измерва нивата във въздуха;
  • да гарантира, че личните предпазни средства са подходящи (напр. ръкавици, защитно облекло и т.н.) и се използват и поддържат по правилен начин;
  • да гарантира добра лична хигиена;
  • когато е необходимо, да измерва експозицията на работниците на химикали (биомониторинг) и да инициира и поддържа подходящо регистриране, оповестяване и преглеждане на процесите.

Фигура 3: Традиционна йерархична структура на практиките за контрол на експозицията.

exposure-control-patrices

Източник: Препечатано с разрешението на National Institute of Occupational Safety and Health/Centers for Disease Control and Prevention “Control Banding Safety and Health” Web Topic Page, www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/default.html. [Национален институт за професионална безопасност и здраве/Центрове за контрол и превенция на заболяванията, уебстраница на тема „Количествена оценка и управление на риска по различни направления на контрола на безопасността и здравето“]