Клиничната проява на професионалните ракови заболявания обикновено не се различава от тази на видовете рак, причинени от други експозиции. В действителност конкретната причина или причини за отделен вид рак обикновено не могат да бъдат определени. Медицинското лечение е еднакво за всички ракови заболявания от един и същи вид.

Някои ракови заболявания обаче са с преобладаващ професионален произход. Така например мезотелиома (рак на клетките на мезотелиума, защитната лигавица, която обгражда гръдния кош, корема и пространството около сърцето) се причинява в повечето случаи от азбест. За други видове рак, по-специално рак на белите дробове, предходни или едновременни проявления на свързани заболявания, като например силикоза в резултат от вдишване на кристален силициев диоксид или азбестоза (фиброза на белите дробове) в резултат от вдишване на азбест, показват, че ракът се дължи на предишни експозиции на силициев диоксид или съответно на азбест.

В Европейският съюз раковите заболявания, причинени от професионални експозиции, могат да доведат до предоставяне на обезщетение. Когато предполагате, че вашето раково заболяване е в резултат на професионална причина, информирайте вашия лекар, за да преминете през медицинска оценка на тази възможност и когато е целесъобразно, той да ви помогне да подадете заявление за обезщетение, при условие че вашият лекар потвърждава медицинските данни, като следва общите принципи на националното законодателство.