Описание

Свързани с експозицията обстоятелства и свързани професии

Отработените газове от дизеловите двигатели са сложна смес от газообразни замърсители и частици, съдържащи канцерогенни вещества, включително полициклични ароматни въглеводорови (ПАВ), бензен, 1,3 бутадиен, формалдехид, етилов оксид и метали.

Съставът и количеството на емисиите от двигателя зависи главно от вида и състоянието на двигателя, състава на горивото и добавките, условията на работа и устройствата за контрол на емисиите.

При определени професии, могат да настъпят по-високи експозиции на отработени газове от дизелови двигатели, например:

  • транспорт (напр. работници на железопътните линии и професионални шофьори) и работа в гаражи, поддръжка и преглед на превозни средства;
  • контрол на движението;
  • миньорска дейност под земята;
  • сечене на дървени трупи;
  • пожарникарска дейност;
  • пристанищни работници и експлоатация на тежко оборудване.