Най-добрият подход е да бъдете информирани, като се консултирате с надеждни източници на информация, например местните здравни органи.

При определени обстоятелства експозицията на различни вещества, например замърсители на въздуха, може да се увеличи в районите около промишлени обекти (напр. инсинератори, депа за отпадъци или преработвателни заводи), а понякога може и да надхвърли допустимите граници. Освен това често пъти се поражда безпокойство, когато медиите съобщават за данни за потенциално отровни химикали във водата, почвата или въздуха и така наречените „ракови клъстери“ (изолирани високи проявления на ракови заболявания). През последните години обаче в Европейския съюз са известни много малко ситуации, при които експозицията на токсични химикали е била свързана със съответното увеличение на появата на рак. Независимо от това следва да се положат максимални усилия за свеждане до минимум и за контрол на експозициите на общото население от замърсяващите обекти.

Замърсяването на въздуха може да бъде високо и в области с натоварено движение. С цел да се намали излагането на замърсяването на въздуха са необходими съвместни действия на обществото и правителствата. Докато за дадена разпоредба е необходимо тя бъде приета, въведена и контролирана от правителството и трябва да се осигурят алтернативни варианти на използването на лични автомобили, то всяко лице може да допринесе за намаляване на уличното движение чрез използване на алтернативи като обществения транспорт, групово пътуване с един автомобил или използването на велосипеди.