Някои от най-важните химически вещества в околната среда на държавите от Европейския съюз са замърсители, които замърсяват въздуха в затворените помещения и на открито, включително всички форми на азбест, бензен, отработени газове от дизелови двигатели, и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ); замърсители на водата и храните, като например арсен и неорганични съединения на арсена; както и устойчиви органични замърсители (УОЗ), като например диоксини. Неотдавна замърсяването на въздуха бе класифицирано от Международната агенция за изследване на рака (IARC) като комбинация от множество замърсители, които могат да причинят рак.

Има редица видове рак, за които са налични достатъчно доказателства, че са причинени от химически вещества, срещани в околната среда. Най-важните видове са рак на белите дробове, рак на пикочния мехур и на кожата, както и мезотелиома (рак на клетките на мезотелиума — защитната лигавица, която обгражда гръдния кош, корема и пространството около сърцето), левкемии и лимфоми (фигура 1).

Фигура 1: Основни ракови зони, свързани с химическите вещества в околната среда.

cancer-sites-environment

Източник: © iStockphoto.com.

Международната агенция за изследване на рака (IARC) регулярно извършва оценка на възможността на химикалите и на други вещества да причиняват рак при хората. Такива оценки, изготвени от IARC или от други международни или национални органи, обикновено са първата стъпка към превенция на рака и позволяват на отговорните за вземането на решения лица да установят мерки за намаляване или преустановяване на експозицията на човека на известни или понякога и на предполагаеми канцерогенни вещества.

Други съответни експозиции в околната среда са вторичният тютюнев дим (или недоброволното „пасивно“ пушене), радон, и ултравиолетовото (UV) лъчение на слънцето.