12 НАЧИНА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ РАК

Вторичен тютюнев дим

icon-tobaccoПревърнете дома си в място без тютюнев дим. Подкрепяйте инициативите за среда без тютюнев дим на работното ви място.

Излагането на вторичен тютюнев дим на работното място и в домашни условия се свързва с предотвратими заболявания, включително рак. На фигура 1 е показан преглед на вредоносните последици за здравето, причинени от употребата на тютюн и вдишването на вторичен тютюнев дим.

Домът може да е място, което често се излага на вторичен тютюнев дим. В Европа са налице разлики в приемането на забраните за тютюнопушене в домовете, като преобладаването на домове без тютюнев дим е в диапазона от 31 % до над 90 % в различните държави. Повишената защита от вторичен тютюнев дим е желателна и постижима и от пушачите, и от непушачите, когато те забранят пушенето в домовете и автомобилите си.

В държавите в Европа, в които тютюнопушенето на работното място все още е разрешено, приемането на посочените в член 8 от Рамковата конвенция на Световната здравна организация (СЗО) за контрол на тютюна (РККТ) всеобхватни политики за среда без тютюнев дим е най-добрият вариант, за да се гарантира че всички работещи граждани са еднакво и напълно защитени от вторичен тютюнев дим. С препоръка на Съвета от 30 ноември 2009 г. за среда без тютюнев дим, основана на член 8 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (РККТ), от държавите членки се изисква да прилагат мерки за среда без тютюнев дим в обществени места на закрито и в затворени работни помещения, както и в обществения транспорт. Нивото на всеобхватност и изпълнение на тези забрани се различава в отделните държави.

Фигура 1: Последици за здравето, които имат причинно-следствена връзка с употребата на тютюн и вдишването на вторичен тютюнев дим.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Източник: Адаптирано от The Health Consequences of Smoking — 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014, with permission from the U.S. Department of Health and Human Services. [Последиците за здравето от тютюнопушенето — 50 години напредък: Доклад на Surgeon General. Атланта, Джорджия: Министерство на здравето и социалните услуги на Съединените американски щати, Центъра за контрол и превенция на заболяванията на САЩ, Национален център за профилактика на хроничните заболявания и насърчаване на здравеопазването, Служба по тютюнопушенето и здравеопазването, 2014 г., със съгласието на Министерството на здравето и социалните услуги на Съединените американски щати].