Най-добрият подход е да бъдете информирани, като се консултирате с надеждни източници на информация, например съответните здравни органи.

В действителност има хиляди химикали, на чието действие е възможно да сме изложени през живота си. Някои могат да увеличат риска от развитие на рак. Само някои експозиции ще се проявят сред гражданите на Европейския съюз на ниво, което поражда истинско безпокойство.

Как е възможно да се разбере кои са експозициите, които пораждат безпокойство? Така например е налице безпокойство, породено от експозицията на фталати, които се съдържат в пластмасовите продукти. На този въпрос бе обърнато голямо внимание в средствата за масова информация; експозициите на фталати обаче не са признати като причина за рак съгласно оценката в монографската програма на Международната агенция за изследване на рака (IARC). Освен това в Европейския съюз има процедури, с които се оценяват химикалите или други вещества, определят се тези, които причиняват или могат да причинят рак у хората, и се регулират нивата на експозиция. За да се установи, че дадено вещество причинява рак, всички научни данни трябва да бъдат оценени от експерти и чрез преки проучвания. Европейският съюз предприе важни инициативи за опазване на човешкото здраве и околната среда от веществата, определени като потенциални причини за рак.