Описание

Свързани с експозицията обстоятелства

Туморни зони (или видове), по отношение на които са налице достатъчно доказателства за канцерогенност за човека.

Отработените газове от дизеловите двигатели са сложна смес от газообразни замърсители и частици, съдържащи канцерогенни вещества, включително полициклични ароматни въглеводорови (ПАВ), бензен, 1,3-бутадиен, формалдехид, етилов оксид и метали.

Съставът и количеството на емисиите от двигателя зависи главно от вида и състоянието на двигателя, състава на горивото и добавките, условията на работа и устройствата за контрол на емисиите.

Основният източник на експозиция са отработените газове от двигателите поради използването на дизелови двигатели в автомобили, камиони, локомотиви и други моторизирани машини.

  • Бели дробове