Описание

Свързани с експозицията обстоятелства

Туморни зони (или видове), по отношение на които са налице достатъчно доказателства за канцерогенност за човека.

Арсенът често се нарича металоид или полуметал. Арсенът, независимо дали с естествен, или с изкуствен произход, се пренася в околната среда главно чрез водата.

Арсенът и арсеновите съединения са произвеждани и използвани за търговски цели от векове.

Основният начин за експозиция на арсен е чрез поглъщане на храна или вода, която е замърсена, например с пестициди, хербициди или инсектициди.

Експозицията на арсен може да причини рак чрез вдишване.

  • Бели дробове
  • Кожа
  • Пикочен мехур