Описание

Свързани с експозицията обстоятелства

Туморни зони (или видове), по отношение на които са налице достатъчно доказателства за канцерогенност за човека.

Група от естествено срещащи се влакнести минерали, които са с настояща или историческа търговска полезност поради техните физични и химични свойства. Азбестът се използва за изолация в сгради и като компонент в редица продукти, като например покривни керемиди, водопроводи, негорими покривала и пластмасови пълнители, както и съединители и спирачни накладки, уплътнения и тампони за автомобили.

Основните форми на азбест са хризотил (бял азбест) и крокидолит (син азбест). Други форми са амозит, антрофилит, тремолит и актинолит.

Експозицията на азбест настъпва чрез вдишването на влакна:

  • най-често от замърсен въздух в работната среда (хора, които живеят с работници, използващи азбест, могат да бъдат експонирани на азбест чрез дрехите);
  • но също така и от атмосферния въздух в районите около предприятия за преработка на азбест;
  • или въздуха в затворени помещения в домовете и сгради, съдържащи трошливи азбестови материали (монтирането, отстраняването или ремонта на съдържащи азбест продукти в поддръжката на домакинството представляват начин на експозиция).
  • Бели дробове
  • Мезотелиома (рак на клетките на мезотелиума, предпазната лигавица, която обгражда гръдния кош, корема и пространството около сърцето)
  • Ларинкс
  • Яйчници