Описание

Свързани с експозицията обстоятелства

Туморни зони (или видове), по отношение на които са налице достатъчно доказателства за канцерогенност за човека.

Безенът е бистра, безцветна, летлива, силно запалима течност.

Основните източници на бензен в атмосферата са изкуствени.

Основните източници на експозиция на бензен за общото население са:

  • замърсяване на въздуха с бензен (т.е. области с натоварено движение, около бензиностанции или от промишлени източници);
  • атмосферен въздух, съдържащ тютюнев дим;
  • замърсени вода или храна

Експозиция на бензен в жилищата може да настъпи и от изтичане от подземни резервоари за съхранение на бензин.

  • Остра миелоидна левкемия.
  • Остра нелимфоцитна левкемия