BeskrivningOmständigheter vid exponering och relaterade yrken

Polycykliska aromatiska kolväten är ämnen som bildas vid ofullständig förbränning av organiskt material.
De mest allmänt undersökta polycykliska aromatiska kolvätena är bens[a]pyren.

I följande industrier har arbetsrelaterad exponering för bens[a]pyren uppmätts och rapporterats:

  • Kolkondensering, kolförgasning, kokstillverkning och koksugnar, destillation av stenkolstjära, taktäckning och stensättning (med tjärbeck).
  • Träimpregnering/träskydd med kreosot.
  • Aluminiumtillverkning (högsta exponeringsnivåer).
  • Kolelektrodtillverkning.
  • Skorstensfejeri.
  • Koleldade kraftverk.