Áno. V niektorých pracovných prostrediach alebo v priebehu pracovnej praxe jednotlivca existuje možnosť súčasného alebo postupného vystavenia viacerým rakovinotvorným látkam počas výkonu povolania. Typické kombinácie sú: radón alebo arzén a kryštalický kremík; azbest a polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU); alebo zlúčeniny chrómu a niklu.

Fajčenie často výrazne prispieva k riziku spojenému s rakovinotvornými látkami pôsobiacimi pri výkone povolania. Napríklad riziko rakoviny pľúc v prípade pracovníkov pracujúcich s azbestom je omnoho vyššie u pracovníkov, ktorí aj fajčia, pričom fajčenie je u týchto osôb väčším rizikovým faktorom než azbest.