Opis

Okolnosti vystavenia a súvisiace povolania

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) sú látky, ktoré vznikajú počas neúplného spálenia organického materiálu.
Najviac preskúmaný PAU je benzo[a]pyrén.

Odvetvia, v ktorých bolo namerané a oznámené vystavenie benzo[a]pyrénu v práci, sú:

  • skvapalňovanie uhlia, splyňovanie uhlia, výroba koksu a koksovacie pece, destilácia uhoľného dechtu, zastrešovanie a dláždenie (keď sa používa čiernouhoľný decht),
  • impregnácia/ochrana dreva kreozotom,
  • výroba hliníka (najvyššia úroveň vystavenia),
  • výroba uhlíkových elektród,
  • vymetanie komínov,
  • uhoľné elektrárne.