Klinický prejav rakoviny súvisiacej s výkonom povolania sa zvyčajne neodlišuje od klinického prejavu rakoviny spôsobenej iným vystavením. V skutočnosti zvyčajne nemožno určiť konkrétnu príčinu alebo príčiny jednotlivých prípadov rakoviny. Liečba je rovnaká pre všetky prípady rakoviny jedného typu.

Niektoré typy rakoviny však vznikajú prevažne v dôsledku výkonu povolania. Napríklad mezotelióm (rakovina buniek mezotelu, ochrannej výstelky pokrývajúcej hruď, brucho a priestor okolo srdca) je vo väčšine prípadov spôsobená azbestom. V prípade iných typov rakoviny, a to najmä v prípade rakoviny pľúc, je vzhľadom na predchádzajúci alebo simultánny výskyt súvisiacich ochorení ako silikóza v dôsledku vdychovania kryštalického kremíka alebo azbestóza (fibróza pľúc) po vdýchnutí azbestu zrejmé, že rakovinu spôsobilo predchádzajúce vystavenie kremíku alebo azbestu.

V Európskej únii môže rakovina spôsobená vystavením v práci viesť ku kompenzácii. Keď máte podozrenie, že vo vašom prípade došlo k rakovine v dôsledku vystavenia počas výkonu povolania, informujte o tom svojho lekára s cieľom získať dôkladný lekársky posudok súvisiaci s takouto možnosťou. V náležitých prípadoch vám to pomôže pri žiadosti o kompenzáciu, pokiaľ váš lekár potvrdí predmetné medicínske dôkazy s prihliadnutím na všeobecné princípy ukotvené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.