V krajinách Európskej únie patria medzi jedny z najvýznamnejších chemických látok nachádzajúcich sa v životnom prostredí látky, ktoré znečisťujú vzduch v exteriéri aj interiéri, napríklad všetky formy azbestu, benzén, výfukový plyn naftových motorov a polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU); látky znečisťujúce vodu a potraviny, ako napríklad arzén a anorganické zlúčeniny arzénu; a perzistentné organické látky (POP), ako napríklad dioxíny. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) nedávno klasifikovala znečistenie ovzdušia ako kombináciu viacerých znečisťujúcich látok, ktorá môže spôsobiť rakovinu.

Existuje viacero typov rakoviny, v prípade ktorých existujú dostatočné dôkazy, že sú spôsobené chemickými látkami nachádzajúcimi v životnom prostredí. Medzi najvýznamnejšie typy patrí rakovina pľúc, rakovina močového mechúra a rakovina kože, ako aj mezotelióm (rakovina buniek mezotelu, čo je ochranná výstelka hrudníka, brucha a priestoru okolo srdca), leukémia a lymfómy (obrázok č. 1).

Obrázok č. 1: Hlavné miesta výskytu rakoviny spojenej s chemickými látkami v životnom prostredí

cancer-sites-environment

Zdroj: © iStockphoto.com.

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) nepretržite skúma potenciál chemických látok a iných látok spôsobovať rakovinu u ľudí. Takéto skúmania agentúry IARC alebo iných medzinárodných či vnútroštátnych orgánov predstavujú zvyčajne prvý krok k prevencii rakoviny a osobám s rozhodovacou právomocou umožňujú zaviesť opatrenia na zníženie alebo elimináciu vystavenia ľudí látkam, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu alebo v prípade ktorých na to existuje podozrenie.

Iné významné environmentálne vystavenia sú sekundárny dym (alebo nedobrovoľné, „pasívne“ fajčenie), radón a ultrafialové (UV) slnečné žiarenie.