Všeobecne povedané, áno. V Európskej únii sa zaviedli významné opatrenia na kontrolu rakovinotvorných chemických látok v životnom prostredí. Napríklad úroveň dioxínov v životnom prostredí vrátane potravín, takže aj u ľudí, prudko poklesla. Používanie všetkých foriem azbestu je v členských štátoch Európskej únie zakázané (smernicou 1999/77/ES bol zavedený zákaz všetkých druhov použitia azbestu od 1. januára 2005 a smernicou 2003/18/ES bola zakázaná ťažba azbestu a výroba a spracovanie azbestových výrobkov).

Nie všetky vystavenia sú však optimálne kontrolované vo všetkých krajinách Európskej únie. Hoci úroveň znečistenia ovzdušia v hlavných európskych mestách je dnes omnoho nižšia ako v 60. alebo 70. rokoch minulého storočia, v súčasnosti sa zvažujú ešte prísnejšie ochranné limity. Vyvíjajú sa nové technológie, ako napríklad výroba nanočastíc, ale aj keď je používanie nových technológií regulované na základe dostupných poznatkov, ich profil karcinogénneho rizika sa ešte len musí preskúmať. Vystavenia, ktoré boli predtým lepšie kontrolované, môžu ovplyvniť aj nové spoločenské podmienky. Ako vyplýva z nových vedeckých dôkazov, vystavenia, ktoré boli predtým považované za bezpečné, môžu spôsobovať rakovinu. Aj keď sa už zaviedli mnohé kontrolné opatrenia a predpisy, musíme neustále revidovať dôkazy a vzhľadom na ne prispôsobovať odporúčania. Navyše je potrebné nepretržite sledovať dodržiavanie predpisov. V niektorých krajinách napríklad problémom naďalej zostáva vystavenie azbestu v priebehu činností týkajúcich sa demolácie, opravy či údržby budov, ako aj odstraňovania prvkov z nich.