12 SPÔSOBOV, AKO SI ZNÍŽIŤ RIZIKO RAKOVINY

Znečisťujúce látky

icon-tobaccoNa pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými látkami dodržiavaním pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V našom životnom prostredí vrátane pracoviska existujú tisícky vyrobených alebo prírodných materiálmi. Niektoré z nich môžu spôsobovať rakovinu. Mnohé z nich sú chemické látky.

Zníženie vystaveniu rakovinotvorným látkam závisí od kombinácie opatrení a politík vlád na ochranu svojich občanov pred škodlivými látkami a opatrení a úloh jednotlivcov dodržiavať odporúčania. Kontrola rakovinotvorných chemických látok, ktoré sa nachádzajú na pracovisku, vo všeobecnom prostredí alebo doma, si vyžaduje obidva typy opatrení. Vlády musia definovať politiky a zaviesť predpisy (napr. ochranné limity, bezpečnostné zóny, zákazy chemických látok) a sledovať ich dodržiavanie. Výrobcovia alebo ostatné odvetvia musia prispôsobiť svoje procesy v záujme dodržiavania týchto predpisov a zamestnávatelia sú zase povinní zabezpečiť ochranné opatrenia pre svojich zamestnancov (napr. ochranné pomôcky). Napríklad v európskej smernici 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci sa uvádza, že zamestnávateľ pravidelne posudzuje a riadi riziko vystavenia karcinogénom na zamedzenie vystaveniu pracovníkov; na požiadanie predloží príslušnému orgánu informácie o počte vystavených pracovníkov, preventívnych opatreniach (atď.) a informuje pracovníkov v prípade neobvyklého vystavenia.

Jednotlivci môžu takisto prispieť k zdravšiemu prostrediu, napríklad tým, že pomôžu znížiť znečistenie ovzdušia obmedzením používania áut. Jednotlivcom sa v záujme prevencie rakoviny odporúča, aby v prvom rade dodržiavali pokyny týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

Medzi ďalšie dôležité informácie patria tieto: i) rakovine z povolania možno zabrániť, a preto treba zdôrazniť potrebu ochrany pracovníkov, pričom pracovníci musia túto ochranu podporovať a vyžadovať; ii) v praxi sa uplatňujú mnohé predpisy, pomocou ktorých sa podarilo znížiť úroveň vystavenia mnohým karcinogénom, stále však existuje priestor na zlepšenie.