12 SPÔSOBOV, AKO SI ZNÍŽIŤ RIZIKO RAKOVINY

Tabak

icon-tobacco Nefajčite. Neužívajte tabak v žiadnej forme.

Tabak je hlavnou celosvetovou príčinou chorôb a úmrtí, ktorým možno predchádzať.

Tabak je významnou príčinou rakoviny. Fajčenie je najškodlivejšia forma užívania tabaku a spôsobuje tie najzávažnejšie ochorenia súvisiace s tabakom. Fajčenie cigariet zabíja viac ako polovicu dlhodobých užívateľov.

Užívanie tabaku spôsobuje na celom svete každý rok približne 6 miliónov úmrtí a hospodárske škody presahujúce polovicu bilióna dolárov. Ak sa rýchlo nezačne vykonávať Rámcový dohovor o kontrole tabaku (RDKT) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), tabak v tomto storočí zabije až jednu miliardu ľudí. V Európe sú pravidlá na kontrolu výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov stanovené v nedávno revidovanej smernici o tabakových výrobkoch (2014/40/EÚ), ktorej účelom je harmonizovať rozdiely medzi krajinami v záležitostiach týkajúcich sa kontroly tabaku, a tým lepšie chrániť verejné zdravie obyvateľov.

Prehľad škodlivých účinkov na zdravie spôsobovaných tabakom je zobrazený na obrázku č. 1:

Obrázok č. 1: Zdravotné dôsledky kauzálne súvisiace s užívaním tabaku a pasívnym fajčením (vystavením tzv. sekundárnemu dymu)

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Zdroj: upravené zo správy The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General (Zdravotné dôsledky fajčenia – pokrok dosiahnutý za 50 rokov: správa hlavného lekára). Atlanta, GA: Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí USA, Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb, Národné centrum pre prevenciu chronických ochorení a podporu zdravia, Úrad pre fajčenie a zdravie, 2014, s povolením Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí USA.