Zvyčajne áno, keďže rakovinotvorné látky na pracovisku sú nebezpečenstvá, ktorým možno predchádzať. Preto najúspešnejšia forma prevencie je zamedziť používaniu alebo tvorbe týchto látok na pracovisku, napríklad použitím alternatívnych technológií alebo látok. Tento druh intervencie si často vyžaduje, aby orgány zaviedli regulačnú kontrolu. V Európskej únii dnes majú všetky krajiny právne predpisy o nebezpečných látkach, v ktorých sú stanovené povinnosti pre zamestnávateľov a zamestnancov. Povinnosťou pracovníka je teda dodržiavať v práci bezpečnostné predpisy. V dôsledku toho sa na pracoviskách znížilo vystavenie mnohým rakovinotvorným látkam.

Takže prečo len „zvyčajne áno“ ?

Samotné právne predpisy nechránia. Ochranné opatrenia sa musia uplatňovať a pracovníci zase musia dodržiavať zdravotné a bezpečnostné pokyny. Preto je nevyhnutné vykonávať nepretržitý dohľad nad dodržiavaním ochranných usmernení. Monitorovaním pracoviska sa zabezpečuje, aby sa minimalizovalo vystavenie rakovinotvorným látkam vdychovaním látok obsiahnutých vo vzduchu, stykom takýchto látok s pokožkou alebo ich prehltnutím. Najdôležitejšími opatreniami (pozri obrázok č. 3), ktoré typicky vykonáva podnikový hygienik, sú:

  • kontrola procesov, v rámci ktorých sa dané látky používajú alebo môžu vzniknúť,
  • zabezpečenie dodržiavania bezpečných prevádzkových postupov,
  • meranie úrovne látok obsiahnutých vo vzduchu,
  • overenie vhodnosti osobných ochranných prostriedkov (napr. rukavice, okuliare, ochranné oblečenie atď.) a ich vhodného používania a údržby,
  • zabezpečenie dobrej osobnej hygieny,
  • v prípade potreby meranie vystavenia pracovníkov chemickým látkam (biomonitoring) a zavedenie a kontinuálna realizácia príslušných postupov zaznamenávania, oznamovania a preskúmania.

Obrázok č. 3: Tradičná hierarchia postupov na kontrolu vystavenia

exposure-control-patrices

Zdroj: prevzaté s povolením National Institute of Occupational Safety and Health/Centers for Disease Control and Prevention “Control Banding Safety and Health” Web Topic Page, www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/default.html.