Ako sa preukázalo, viaceré povolania a konkrétne chemické látky prítomné na pracoviskách zvyšujú riziko určitých typov rakoviny. Niektoré z najvýznamnejších rakovinotvorných látok na pracovisku sú opísané tu:

V tabuľke č. 1 sú uvedené povolania, pri ktorých bol zistený vyšší výskyt rakoviny. V prípade niektorých z týchto povolaní sú známe konkrétne chemické látky spôsobujúce rakovinu, v prípade iných sa takéto látky nepodarilo jasne identifikovať.

Tabuľka č. 1: Povolania spôsobujúce rakovinu

Povolanie alebo odvetvie

Miesta tumorov (alebo typy),
pre ktoré existujú dostatočné dôkazy o karcinogenite u ľudí

Výroba hliníka

Pľúca, močový mechúr

Výroba auramínu

Močový mechúr

Splyňovanie uhlia

Pľúca

Destilácia čiernouhoľného dechtu

Pokožka

Výroba koksu

Pľúca

Ťažba hematitu (podzemná)

Pľúca

Zlievanie železa a ocele

Pľúca

Výroba izopropylalkoholu

Nosná dutina a paranazálne dutiny

Výroba purpuru

Močový mechúr

Lakovanie

Pľúca, mezotel, močový mechúr

Výroba gumy

Leukémia, lymfóm, pľúca, žalúdok, močový mechúr

Zdroj: prevzaté z Cogliano VJ, Baan R, Straif K a kol. (2011). Preventable exposures associated with human cancers (Predchádzateľné vystavenia súvisiace s rakovinovými ochoreniami u ľudí). J Natl Cancer Inst, 103:1827–1829, s dovolením Oxford University Press.

Na pracoviskách majú vystavenia zvyčajne komplexný charakter. Môže ísť o vystavenie samotným chemickým látkam, vystavenie zmesiam chemických látok alebo vystavenie látkam či ich zmesiam v kombinácii s inými vystaveniami spojenými s prácou, prípadne o vystavenie v kombinácii s inými rakovinotvorným látkami, ako je napríklad dym z cigariet alebo konzumovaný alkohol. Mnohí pracovníci môžu byť potenciálne vystavení viacerým látkam a tie môžu mať vplyv na viaceré miesta výskytu rakoviny. Rakovinotvorné látky na pracovisku spôsobujú prevažne rakovinu pľúc a často aj mezotelióm (rakovina buniek mezotelu, ochrannej výstelky hrude, brucha a priestoru okolo srdca) a rakovinu kože, močového mechúra a pažeráka (obrázok č. 2).

Obrázok č. 2: Miesta výskytu rakoviny v súvislosti s vystavením chemickým látkam nachádzajúcim sa na pracovisku.

cancer-sites-workplace

Zdroj: © iStockphoto.com.

Terénni pracovníci vrátane stavebných pracovníkov a poľnohospodárskych pracovníkov, plavčíkov alebo záhradníkov môžu svoju pokožku vystavovať zvýšenému riziku poškodenia z UV žiarenia. Medzi ďalšie vystavenia spojené s prácou patria sekundárny dym a radón.