O kódexe

Európsky kódex proti rakovine je iniciatívou Európskej komisie s cieľom informovať ľudí o opatreniach, ktoré môžu prijať na zníženie rizika rakoviny u seba alebo svojich rodín. Súčasné štvrté vydanie obsahuje dvanásť odporúčaní, ktorými sa môže riadiť väčšina ľudí, a to bez osobitných zručností či poradenstva. Čím viac odporúčaní budú ľudia dodržiavať, tým nižšie bude riziko rakoviny. Odhaduje sa, že takmer polovici úmrtí na rakovinu v Európe by sa mohlo predísť, keby každý dodržiaval dané odporúčania.

Štvrté vydanie kódexu je uverejnené na tejto webovej lokalite spolu s Otázkami a Odpoveďami, ktoré poskytujú dodatočné informácie o každom odporúčaní a súvisiacich aspektoch prevencie rakoviny. Vysvetľujú riziká rakoviny, ktorým sa jednotlivé odporúčania venujú, a poskytujú podrobnejšie informácie o tom, ako ľudia môžu chrániť seba a svoje rodiny.

Prvé vydanie kódexu bolo uverejnené v roku 1987. Štvrté vydanie pripravili v rokoch 2012 – 2013 onkológovia, vedci a ďalší odborníci z celej Európskej únie v rámci projektu koordinovaného Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny, s finančnou podporou z programu EÚ v oblasti zdravia. Pri formulovaní odporúčaní odborníci zohľadnili najnovšie dostupné vedecké dôkazy. Všetci odborníci, ktorí sa podieľali na štvrtom vydaní, boli požiadaní, aby pracovali nezávisle a riadili sa len svojimi odbornými názormi, nie postojmi určitej organizácie alebo inštitúcie. Odborníci boli takisto požiadaní, aby uviedli prípadný skutočný alebo domnelý vlastný záujem v tejto veci.

Počas dvoch rokov odborníci spolupracovali vo viacerých odboroch a relevantné dôkazy sa zozbierali a preskúmali v pracovných skupinách. Vedeckú a technickú podporu pracovným skupinám pri identifikácii a analýze relevantných dôkazov poskytla skupina epidemiológov, ktorí majú skúsenosti so zostavovaním systematických prehľadov vedeckej literatúry literatúry. Odôvodnenie odporúčaní uvedených v kódexe a relevantné dôkazy sú vysvetlené vo vedeckých článkoch napísaných pracovnými skupinami.

Znenie odporúčaní schválili pracovné skupiny v spolupráci s odborníkmi na behaviorálny výskum a komunikáciu a s dvomi zodpovednými skúšajúcimi v rámci projektu, pričom sa zohľadnila skutočnosť, že cieľovou skupinou je široká verejnosť. Celkový nezávislý vedecký dohľad a konečné schválenie odporúčaní zabezpečil vedecký výbor, zložený z vedúcich výskumných pracovníkov a uznávaných odborníkov v oblasti prevencie rakoviny v Európe. Vedecký sekretariát projektu v rámci Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny viedli spoločne dvaja zodpovední skúšajúci.

The September issue of the European Journal of Cancer features an interview of European Code Against Cancer IARC project leaders Drs Lawrence von Karsa and Joachim Schüz. Watch video

Organising Committees