Najlepšie je požiadať o informácie subjekty, ktoré vám ich môžu spoľahlivo poskytnúť, ako sú napríklad miestne zdravotné orgány.

Za niektorých okolností môže byť vystavenie rôznym látkam, napríklad látkam znečisťujúcim ovzdušie, vyššie v blízkosti priemyselných oblastí (napr. spaľovne, skládky odpadu alebo spracovateľské lisovne) a niekedy môže presahovať prijateľné limity. Ľudia sa často znepokojujú, aj keď sú v médiách uvedené správy o zistení potenciálne toxických chemických látok vo vode, v potravinách, pôde alebo ovzduší a o tzv. „rakovinových klastroch“ (izolované prípady početného výskytu rakoviny) V Európskej únii však bolo v posledných rokoch málo situácií, keď bolo vystavenie toxickým látkam spojené so zodpovedajúcim zvýšením výskytu rakoviny. Malo by sa však vynaložiť všetko úsilie na minimalizáciu a kontrolu vystavenia širokej verejnosti miestam znečistenia.

Znečistenie ovzdušia môže byť veľké aj v oblastiach s hustou dopravou. Na zníženie vystavenia znečisteniu ovzdušia je potrebné spoločné konanie spoločnosti a vlád. Hoci je potrebné, aby vlády rozhodovali o predpisoch, zavádzali ich a ďalej sledovali ich uplatňovanie, musia sa zabezpečiť alternatívy k používaniu áut na súkromné účely. Každý jednotlivec môže k odľahčeniu dopravnej záťaže prispieť používaním alternatívnej dopravy, ako je napríklad verejná doprava, spoločné využívanie áut alebo jazda na bicykli.