Tobak och tobaksrök innehåller många ämnen som man vet orsakar cancer (beteckningen karcinogena eller cancerframkallande ämnen används) hos laboratoriedjur och människor. Vissa cancerframkallande ämnen är naturliga delar av själva tobaksplantan medan andra bildas när tobaken bränns, eller under bearbetning, torkning, lagring eller förvaring. Det rör sig bland annat om bensen, formaldehyd och tobaksspecifika nitrosaminer. Antalet och mängden cancerframkallande ämnen kan variera mellan olika tobaksprodukter inom och mellan länder. Vissa typer av rökfri tobak kan produceras med en sänkt halt tobaksspecifika nitrosaminer, ett av de främsta cancerframkallande ämnena i tobaksprodukter. Varaktig tobaksanvändning, och därmed varaktig exponering för cancerframkallande ämnen, kan leda till att cancer utvecklas.

Vissa av kemikalierna i tobak och tobaksrök har klassificerats som cancerframkallande ämnen hos människor av det internationella centret för cancerforskning (IARC), som ingår i Världshälsoorganisationen (WHO) (Tabell 2). Figur 3 visar några av de många ämnen som finns i tobaksrök och som orsakar cancer hos laboratoriedjur och människor.

Figur 3: Några cancerframkallande ämnen i tobaksrök.

cancer-causing-substances

Källa: IARC