Säkerheten vid användning under lång tid är fortfarande inte känd. Användningen av e-cigaretter inbegriper till skillnad från cigarettrökning inte att tobak förbränns eller att man andras in tobaksrök. Därför förväntas användningen av e-cigaretter innebära lägre risker för sjukdom och dödsfall än tobaksrökning. Genom att införa lämpliga bestämmelser kan de potentiella riskerna med e-cigaretter minimeras.

E-cigaretterna har potential att minska den enorma börda som utgörs av tobaksrelaterade sjukdoms- och dödsfall, om de flesta rökare skulle övergå till e-cigaretter och folkhälsoaspekterna hanterades på lämpligt sätt.

Till folkhälsoaspekterna hör att smaksättningarna kan locka barn och uppmuntra till användning bland unga icke-rökare. Dit hör också frågor om att märkningen inte speglar innehållet, att e-cigaretterna marknadsförs på ett olämpligt sätt, att de kan försvaga tobakskontrollinsatserna eftersom de kan användas på platser där tobaksrökning inte är tillåtet och att de kan användas bland rökare som alternativ till att sluta röka. Slutligen finns även aspekten att e-cigaretter skulle kunna åternormalisera tobaksanvändningen i länder med väl utvecklade och framgångsrika tobakskontrollinsatser.

Mer forskning behövs för att granska dessa aspekter.

Update: IARC endorses the World Health Organisation (WHO) statement based on the current scientific evidence: 

WHO: E-cigarettes: how risky are they? 

The link to the WHO statement posted on 29/01/2020 by the IARC provides recent information related to this Question and Answer of the European Code against Cancer posted on 14/10/2014. The European Code against Cancer Working Group on Tobacco developed this Question and Answer but had no involvement in the development of the WHO statement.