ÄmneBeskrivning
Formaldehyd Används vanligtvis för att balsamera och bevara mänskliga kvarlevor, men används också inom en rad andra användningsområden, även som desinfektionsmedel och för att framställa andra kemikalier.
Polycykliska aromatiska kolväten, till exempel bens[a]pyren De här kemikalierna är resultatet av ofullständig förbränning och finns i bilavgaser och tobaksrök.

Arsenik Grundämnet arsenik är extremt giftigt för människor och andra organismer, vilket förklarar varför det används i växt- och insektsbekämpningsmedel.
Nickel (föreningar) Ett metalliskt grundämne som används i rostfritt stål, magneter, mynt och vissa legeringar. Det internationella centret för cancerforskning (IARC) betraktar nickelsulfidgaser (d.v.s. nickelföreningar) som cancerframkallande hos människor, och gasen nickelkarbonyl är mycket giftig för människor.
 Polonium-210 Ett radioaktivt grundämne som bildas när radon bryts ner och som klassificerats som cancerframkallande hos människor av det internationella centret för cancerforskning.
Beryllium Ett lätt metalliskt grundämne som används inom rymd-, flygplans- och kärnkraftsindustrin. Många processer inom industriell avfallshantering, inklusive kommunal avfallsförbränning, släpper ut beryllium, även om den största utsläppskällan är förbränningen av kol och eldningsolja.
Krom VI Har en rad olika användningsområden, inklusive inom produktion av rostfritt stål, träskyddsmedel, garvning, pigment i färgämnen, för målarfärger, bläck och plaster, och som rostskyddsmedel och beläggningar med kemisk konvertering.
Kadmium Grundämnet kadmium används vid tillverkning av batterier och färgpigment.
Aromatiska aminer, inklusive 2-naftylamin och 4-aminobifenyl Används vid tillverkning av azofärgämnen.

1,3-Butadien Används för att tillverka syntetiskt gummi.
Bensen En viktig komponent i bensin som också används för att tillverka vissa typer av gummi, smörjmedel, färgämnen, rengöringsmedel, läkemedel, sprängämnen och bekämpningsmedel.
Vinylklorid En industrikemikalie som huvudsakligen används för att tillverka polymeren polyvinylklorid (PVC). Användes tidigare som narkosmedel (inhalationsanestetikum).
Etylenoxid En industrikemikalie som är för farlig för direkt hushållsbruk men som används inom industrin för att framställa en mängd olika konsumentvaror, som rengöringsmedel, förtjockningsmedel, lösningsmedel och plaster. En mycket lättantändlig och giftig gas som inte lämnar några rester på de föremål som den kommer i kontakt med. Ren etylenoxid är ett desinfektionsmedel som används i stor utsträckning vid sjukhus och inom den medicintekniska industrin för att ersätta ångan vid sterilisering av värmekänsliga verktyg och värmekänslig utrustning, exempelvis plastsprutor för engångsbruk.