Ja. Tobaksanvändning är den vanligaste orsaken till cancer – och kan undvikas. Det finns inget säkert sätt att använda tobak på, och rökning är det farligaste sättet eftersom förbränningen av tobak eller tobaksrök innebär den största cancerrisken. Det här beror på att de flesta giftiga och även cancerframkallande ämnena bildas under förbränningsprocessen. Tobak orsakar flera olika typer av cancer, särskilt vid rökning. Tobaksrökning orsakar också cancer hos icke-rökare som andas in tobaksrök från rökare och hos barn till föräldrar som röker.

Risken att få lungcancer är 20–25 gånger högre för män och kvinnor som röker jämfört med dem som inte röker. Risken ökar ju fler år du röker och ju fler cigaretter du röker per dag, och ökar också ju yngre du är när du börjar att röka. I Europa ligger rökningen bakom uppskattningsvis 82 % av alla lungcancerfall. Den andel av de olika cancerformerna som skulle kunna förhindras genom att undvika rökning visas i parentes i Figur 2.

Figur 2: Cancerformer orsakade av tobaksrökning och, när så anges, andra typer av tobaksanvändning eller passiv rökning. Siffrorna inom parentes anger den andel av vardera cancerform som orsakas av tobaksrökning, beräknat utifrån hur mycket man röker i de olika europeiska länderna.

cancer-caused-by-tobacco-smoking

Källa: © iStockphoto.com (Värdena inom parentes har hämtats från en studie som utförts i Europa av Agudo med medarbetare, och som rapporterades 2012).

Tobaksrökning är en fastställd orsak till var och en av de cancerformer som tas upp i Figur 2. Dessutom har det internationella centret för cancerforskning (IARC) kommit fram till att det finns begränsade bevis för att tobaksrökning ökar risken för bröstcancer (med 10–30 %), baserat på genomgående belägg från studier på människa. Det finns också begränsade bevis för att passiv rökning ökar risken för cancer i struphuvudet och svalget. Begränsade bevis betyder i det här sammanhanget att tobaksrökning kan orsaka bröstcancer och att passiv rökning kan orsaka cancer i struphuvudet och svalget.