Det finns flera alternativ tillgängliga för att hjälpa människor att sluta med rökfri tobak och hålla sig tobaksfria, men man har ännu inte hittat någon metod som föredras.

En studie visade att ungefär 60 % fler av de rökfria tobaksanvändarna var tobaksfria efter 6 månaders behandling med vareniklin jämfört med dem som inte fått någon behandling. Beteendestöd har visat sig öka andelen rökfria tobaksanvändare som förblir tobaksfria i upp till 6 månader. Sannolikheten att sluta använda tobak kan öka om man får stöd via telefon med uppföljning. Undersökningar av munnen med återkoppling om mun- och tandhälsa kan bidra till att man slutar med rökfri tobak. Rökfria tobaksanvändare som vill sluta bör söka råd om hur de ska göra från sjukvårdspersonal med lämplig utbildning.